Kunskapsuppdrag för grundskola respektive gymnasium

Skolverket (2011, 2015) definierar fyra kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Här är det värt att notera att Skolverket anger ett något skiftande kunskapsuppdrag för gymnasiet jämfört med grundskolan.

Formuleringen om kunskapens olika former är densamma i läroplanerna för båda skolformerna.

infographics-174x240
Free infographics from Pixabay.com

 

“Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (Skolverket, 2011, s. 8; Skolverket, 2015, s. 10).

Men där grundskolans läroplan poängterar ett balanserat lärande och helhet och harmonisk utveckling samt “ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet” (Skolverket, 2015, s.10), fokuserar gymnasiets läroplan på att kunskapsutveckling är beroende av samband, överblick, sammanhang och reflektion och att “eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper ” (Skolverket, 2011, s.8).

Gymnasiets läroplan har därmed ett tydligt inskrivet fokus på metakognition i kunskapsuppdraget.


Källor:

Skolverket.se

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2015. Stockholm: Skolverket.

Läroplanerna är under revidering med skrivningar om digital kompetens.