Design för lärande – begrepp och teorier

Designteori är ett relativt nytt område inom didaktisk forskning. Ett centralt begrepp inom designteori är multimodalitet. Staffan Selander säger om det multimodala lärandet att “Den didaktiska tanken med modalt lärande är … att koppla samman och kombinera olika medier för ett pedagogiskt syfte. Genom att öppna upp för lärresurser via internet kan man skapa variation i lärandet, … samma objekt man vill studera kan visas på flera mediala sätt.”

Du kan provläsa de första sidorna i boken Design för lärande – ett multimodalt perspektiv provläs.se.

BildStaffan Selander och Günther Kress beskriver i boken Design för lärande – ett multimodalt perspektiv (2010) att skolan är en plats där elever idag möter olika slags kunskapskulturer och kunskapspraktiker och att vi lever i en tid med tolkningskonflikter som kräver dialog. Teorier som socialsemiotik och designteori ger då nya möjligheter och verktyg att föra en sådan dialog och nya infallsvinklar för analys.

Författarna poängterar att utbildning präglas av politiska frågor men att designteori sätter lärandet i centrum, inte dess institutioner. Författarna beskriver vår värld som fragmenterad, med specialiseringar inom olika kunskapsområden, men också globaliserad. Globalisering rör om i grytan och vi blir därmed allt mer heterogena vad gäller kulturell bakgrund och i erfarenheter. Skolan måste därför kunna möta olika kulturellt kapital och attityder. Läraren har heller inte längre samma kontroll över tid, rum eller kunskapsinnehåll som tidigare.

Källa: Selander, S., & Kress, G. (2010). Design för lärande.  Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s